ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑาวุฒิ จันทรมาลี

ประธานหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์

ดร.ชวาลศักดิ์ เพชรจันทร์ฉาย

กรรมการบริหารหลักสูตร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปเนต หมายมั่น

กรรมการบริหารหลักสูตร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัจนา ขาวฟ้า

กรรมการบริหารหลักสูตร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรศิริ ศิลาสัย

กรรมการบริหารหลักสูตร

นางสาวสุจีปภา ทองเนียม

เลขานุการหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์