Web Application Development ให้รู้จักวิธีการเซ็ตและการใช้งานเว็บเซิร์ฟเวอร์ ในหัวข้อ google cloud server setting 28 เมษายน 60
นิเทศนักศึกษาฝึกงาน บริษัท แปซิฟิกโทรคมนาคมและโทรศัพท์ จำกัด
30 พฤศจิกายน 60
เตรียมความพร้อมนักศึกษาชั้นปี1(รหัส59) วิชาExcle 22 สิงหาคม 59
นิเทศนักศึกษาฝึกงาน ของนักศึกษาชั้นปีที่4 รหัส56 ณ โรงเรียนทหารพลาธิการ กรมพลาธิการทหารบก 23 พฤศจิกายน 59
โครงการบูรณาการนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อบริการวิชาการและส่งเสริมองค์ความรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรม 2สิงหาคม 60
บริการวิชาการชุมชน อบต.รางจรเข้ อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 6 เมษายน 60