รหัสนักศึกษา ชื่อ – นามสกุล
56206600008 นายธนวัฒน์ อารีย์วงษ์
56206600013 นางสาวอาทิมา จุ้ยจำลอง
56206600017 นางสาวกุญช์ชญา กุลตาธนาศิริ
56206600018 นายศรีวัลลภ สันทัด
56206600024 นางสาวชนันพร เจียไพบูลย์
56206600026 นายพงศธร วุฒิพิทักษ์ศักดิ์
56206600027 นายธวัชชัย รัตนมงคล
56206600028 นายไชยา ลาภสาร
56206600029 นายจรัญ ม่อมทับคาง
56206600030 นายธีระวัฒน์ บำรุงทรัพย์
56206600033 นายศรัญญู จำปาคำ
56206600034 นายปุณพจน์ สร้อยคำ
56206600036 นางสาวปรียาพร สีหะวัฒนกุล
56206600037 นายพิศุทธิ์  เข็มทอง
56206600038 นายอรรถพร วงษ์ลา
56206600041 นายฐาปกรณ์ นรินทร์
56206600042 นายภูริช ไวคิด
56206600043 นางสาวชญานี ศรีจันทร์
56206600044 นายทรงวุฒิ จุสมใจ
56206600046 นายอภิวัฒน์ สุทมา
56206600059 นางสาวณัฏฐ์รดา เลิศสิทธิธนสกุล
56206600060 นางสาวอาชิรญาณ์  โคตา
56206600063 นายขวัญชัย บำรุงแคว้น
56206600064 นายธีรภณ มีสมพร
56206600065 นางสาวสุชาดา รักศิลป
56206600068 นายวุฒิชัย ละม้ายเมือง
56206600081 นายพันธ์เลิศ เพ็ชรบำรุง
56206600083 นายทัศนัย สิงห์พรหม
56206600089 นายอริย์ธัช  กันทา
56206600092 นายพงศ์พล เที่ยงตรง
56206600097 นายธรรมสรณ์ กูลประดิษฐ์
56206600098 นายวรวรงค์ บมขุนทด
56206600099 นายชนม์สวัสดิ์ เซียสกุล
56206600100 นายก้องเกียรติ  แก้วแสง
56206600102 นายชนสรณ์ บุญจำนงค์
56206600104 นายพงศกร ธนะสุทธิพันธ์
56206600109 นายธัญพงศ์  จันทร์ทอง
56206600110 นายวิชเดช เดชนวรัตน์
56206600116 นางสาวศิวพร นุ่นคำ
56206600117 นายจิรวัฒน์ พิศดู
56206600118 นางสาวนพมาศ มังคะลา
56206600119 นายสรวิชญ์ เปรมปรี
56206600122 นายณัฐพล มูลวิรัตน์
56206600124 นายเคเชนท์ ทองลอง
56206600126 นางสาวชลธิดา วาตะ
56206600127 นายศิริพร อารีย์สมาน
56206600129 นายวีระยุทธ ดีเจริญ
56206600130 นายพงศกร แก้วกระจ่าง
56206600132 นายยูนุช ชายเหตุ
56206600134 นายชิตพล นำพา
56206600140 นายธีรภัทร์ น้อยสุข
56206600142 นายเจษฎายุทธ พรมลี
56206600143 นายศราวุฒิ พิมพ์วัน