รหัสประจำตัวนักศึกษา ชื่อ – นามสกุล
55206600002 นายสุกรี และสัน
55206600006 นางสาวเนตรชนก สุ่นศรี
55206600007 นาย ณฐกร ศรีคะ
55206600008 นายนนทกร อนังคณกุล
55206600009 นายวิสัชชนา สุทาธรรม
55206600010 นายกรวิชญ์ เกลี้ยงมีศรี
55206600011 นายภูเบศ สุทธิพันธ์เมธี
55206600013 นายภูมิเดช จันทรดี
55206600019 นางสาวศศิธร  สุดาเดช
55206600021 นายชลธิศ รัตนพรรณา
55206600022 นายณัฐพงษ์ ทาสี
55206600023 นายสรายุทธ์ บุญเครอะ
55206600024 นายธเนศ แย้มประเสริฐ
55206600027 นางสาวลินิน ลีเขียน
55206600028 นางสาวปัทมาพร ฆารรักษา
55206600032 นายนัทพล พรหมนิล
55206600033 นางสาวณัฐวดี สาริพันธ์
55206600034 นายสุทธิพร สันติวิจิตรกุล
55206600041 นางสาวรชยา วงษ์ดวง
55206600043 นายไพฑูรย์ ทัศศิริ
55206600044 นางสาวสุทิศา ดาแก้ว
55206600045 นายธีรนัย อสิพงษ์
55206600049 นางสาวนิภาภรณ์  ทรัพย์อินทร์
55206600050 นางสาววัชราพร  ล้วนมงคล
55206600051 นายสุทัศน์ อุปแดง
55206600055 นายพิธภัณฑ์ ศรีวะรมย์
55206600056 นายวุฒิพงษ์ ศรีวิศร
55206600058 นายภานุวัฒน์ ไต๋เจริญ
55206600059 นายศิวะวัชร์ ลอยรัตน์
55206600060 นายธนสิทธิ์ เอื้อวงศ์อารีย์
55206600061 นางสาวขนิษฐา แก่นเกลี้ยง
55206600062 นางสาวรัชนีกร กางแม
55206600063 นายมงคล สิงห์ทองดา
55206600064 นางสาวพัชราภรณ์ เจริญศิริ
55206600067 นายภูรีภัทร จารุวิวัฒน์วงศ์
55206600068 นายปฏิพล ตปนียะกุล
55206600072 นางสาวพรกนก  สีดาฟอง
55206600074 นางสาวกัณนิกา จงรักษ์
55206600075 นายพงศ์ธร ศิลาแสงรุ้ง
55206600078 นายสืบสกุล เนื่องกิจ
55206600080 นายพิสิฐ ปัตตะวงศ์
55206600081 นายมะราวี สาเมาะนะจ๊ะ
55206600087 นางสาวจีรภา เนียมฝอย
55206600088 นางสาววลีรัตน์ สายบัว
55206600096 นายไนยชน ผลทอง
55206600099 นายกษมา ซำอ๊วง
55206600103 นางสาวกรรณิการ์ สระทอง
55206600109 นายพรหมพิริยะ ธรรมศรี
55206600110 นางสาวพัชรินทร์ สุวรรณวิเศษ
55206600112 นายกนกธร
55206600113 นายอรรนพ พินทุเมฆินทร์
55206600114 นายชลัช ดำรงศิริ
55206600115 นายเอกรัฐ ทีงศิล
55206600121 นางสาวเนตรประไพ  กิตติสลิล
55206600123 นายอานนท์ วิเมลืองรังสี
55206600126 นายปริญ หนูประสิทธิ์
55206600127 นายชยารพ สังข์ศรีจันทร์
56206600033 นายศรัญญู จำปาคำ