ดร.ชวาลศักดิ์ เพชรจันทร์ฉาย
กรรมการบริหารหลักสูตร
E-mail : chawalsak_phe@dusit.ac.th , chawalsak@hotmail.com
Website : chawalsak.teacher.dusit.ac.th
โทรศัพท์ : 02 244 5690 – 1
ความเชี่ยวชาญ : Computer Programming, Java, Python, Data Mining, Data Analytics

 • ค.ศ. 2013 : Ph.D (Computer Science) Universiti Teknologi Malaysia, Malaysia
  พ.ศ. 2547 : วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยมหิดล
  พ.ศ. 2530 : กศ.บ (วิทยาศาสตร์ – เคมี) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมหาสารคาม
 • ชวาลศักดิ์ เพชรจันทร์ฉาย จุฑาวุฒิ จันทรมาลี และ นภัสศรัณย์ ชัชวาลานนท์ (2558) ภาพลักษณ์ของประเทศไทยด้านการท่องเที่ยวผ่านความคิดเห็นของผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์ (Tourism Destination Image of Thailand Under the Users’ Opinions in Social Media)
  ชฎามาศ ขาวสะอาด ทิพย์วิมล กิตติวรพล นุจิรา รัศมีไพบูลย์ ฐิติพร ลินิฐฎา และ ชวาลศักดิ์ เพชรจันทร์ฉาย (2559) การพัฒนาตำรับอาหารพื้นบ้านเสริมแคลเซียมสำหรับผู้สูงอายุไทย (งบแผ่นดินปี 2559)
  ชฎามาศ ขาวสะอาด ชวาลศักดิ์ เพชรจันทร์ฉาย พูลทรัพย์ นาคนาคา และ ทิพย์วิมล กิตติวราพล (2560) การพัฒนารูปแบบการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุในเขตปริมณฑล (งบแผนดินปี 2560)
  ชวาลศักดิ์ เพชรจันทร์ฉาย อัฐเดช วรรณสิน และ ชฎามาศ ขาวสะอาด (2560) การพัฒนาระบบสารสนเทศอาหารริมทางสำหรับสนับสนุนการท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับอาหารริมทางในกรุงเทพมหานคร (Development of Street Food Information System For Supporting Gastronomic Tourism in Bangkok)
 • Chawalsak Petchanchai Chuthawuth Chantaramalee and Napatsarun Chatchawalanont. (2019). Forecasting East Asian Tourist Arrivals to Thailand with Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System. Global Journal of Engineering and Technology Review, 4(1), January – March 2019, pp. 1 – 8.
  Sakolsit Singtoart Nonthapat Thanasalee and Chawalsak Petchanchai. (2018). Applying Deep Learning Neural Network to Stock Market Prediction Problem. in the proceeding of the 6th ASEAN Undergraduate Conference in Computing (AUC2) 2018. Bangkok: King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang.
  ชวาลศักดิ์ เพชรจันทร์ฉาย จุฑาวุฒิ จันทรมาลี และ นภัสศรัณย์ ชัชวาลานนท์. (2560). การสอนระบบอนุมานฟัซซีโครงข่ายปรับตัวได้โดยใช้วิธีการเพิ่มประสิทธิภาพการรุกรานของวัชพืช ในการพยากรณ์จำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าประเทศไทย. การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 นวัตกรรมและเทคโนโลยีวิชาการ 2017 “วิจัยจากองค์ความรู้สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” (น. 201-209). สุรินทร์: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน.
  ชวาลศักดิ์ เพชรจันทร์ฉาย จุฑาวุฒิ จันทรมาลี และ นภัสศรัณย์ ชัชวาลานนท์. (2560). การประเมินภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยใช้ข้อมูลสื่อสังคมออนไลน์. การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 นวัตกรรมและเทคโนโลยีวิชาการ 2017 “วิจัยจากองค์ความรู้สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” (น. 518ฺ-526). สุรินทร์: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน.
  จุฑาวุฒิ จันทรมาลี ชวาลศักดิ์ เพชรจันทร์ฉาย และธรนินทร์ วิชาพาณิชย์. (2558) สื่อการเรียนการสอนทางคณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัยก้าวสู่การเป็นพลเมืองอาเซียนในรูปแบบเกมมัลติมีเดีย. รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ The 7th RMUTNC & 6th RMUTIC 2015. August 1 – 3, 2015
  ชวาลศักดิ์ เพชรจันทร์ฉาย จุฑาวุฒิ จันทรมาลี และนภัสศรัณย์ ชัชวาลานนท์. (2557) การสำรวจการทำเมืองข้อมูลข้อคิดเห็นด้านภาพลักษณ์การท่องเที่ยว. รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ The 6th RMUTIC & 5th RMUTIC 2014. July 23 – 25, 2014.
  นภัสศรัณย์ ชัชวาลานนท์ จุฑาวุฒิ จันทรมาลี และชวาลศักดิ์ เพชรจันทร์ฉาย. (2557) การศึกษาสภาพปัญหาการส่งเสริมการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติภูกระดึงของจังหวัดเพชรบูรณ์. รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ The 6th RMUTIC & 5th RMUTIC 2014. July 23 – 25, 2014.
 • พ.ศ. 2562 : Session Chair การประชุมวิชาการปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคอาเซียน ครั้งที่ 7
  พ.ศ. 2561 : Session Chair การประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต ครั้งที่ 3
  พ.ศ. 2561
  : วิทยากร โครงการบูรณาการวิชาการด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์สู่ธุรกิจ SME อุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา
  พ.ศ. 2559 : รางวัล “Good Paper Awards” ในการประชุมวิชาการปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคอาเซียน ครั้งที่ 4 (the 4th ASEAN Undergraduate Conference in Computing (AUC2 2016))