ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑาวฺุฒิ จันทรมาลี
ประธานหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์
E-mail : juthawut_cha@dusit.ac.th , jchantharamalee@gmail.com
Website : http://dusithost.dusit.ac.th/~juthawut_cha
โทรศัพท์ : 02 244 5690 – 1
ความเชี่ยวชาญ : Image Processing, Python Programming, Data Mining, Feature Selection

 • พ.ศ. 2548 : วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
  พ.ศ. 2535 : วท.บ (วิทยาการคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

  การฝึกอบรม
  พ.ศ. 2560 : หลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการแผนการจัดการความรู้ (KM Plan)เพื่อขับเคลื่อนสมรรถนะของบุคลากรมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
  พ.ศ. 2559 : โครงการพัฒนาอาจารย์เพื่อเพิ่มทักษะวิชาชีพด้านการเรียนการสอนสำหรับบุคลากรสายวิชาการมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
  พ.ศ. 2556 : หลักสูตร สร้างเว็บไซต์ด้วย WordPress มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
  พ.ศ. 2545 : หลักสูตร Retrieval Information From Academic Resources Center มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
  พ.ศ. 2541 : หลักสูตร UTTC MINI MBA รุ่นที่ 1  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

  ศึกษาดูงาน
  พ.ศ. 2550 : มหาวิทยาลัยมาเก๊า  เขตบริหารพิเศษมาเก๊าแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน
  พ.ศ. 2549 : มหาวิทยาลัยแห่งชาติกรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม
  พ.ศ. 2544 : สถาบันชนชาติ มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน


 • กาญจนาภรณ์ วัดครบุรี นิพัฒน์ มานะกิจภิญโญ ปเนต หมายมั่น จุฑาวุฒิ จันทรมาลี และ ภัทราพร อินจันทึก. 2564. ดูสถานะสุขภาพและแจ้งเตือนสำหรับผู้สูงอายุ. การประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคเอเชีย The Asia Undergraduate Conference on Computing: AUCC ครั้งที่ 9. หน้า1008-1015
  อนุพงศ์ เวียงนาค จุฑาวุฒิ จันทรมาลี ธีรวัฒน์ ยมลำภู นิพัฒน์มานะกิจภิญโญ และ ปิยะวัฒน์ แจ่มจำรัส. 2564. แชทบอทสอบถามข้อมูลระเบียบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา 2564. การประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคเอเชีย The Asia Undergraduate Conference on Computing: AUCC ครั้งที่ 9. หน้า 1882 – 1889
  ณัฐพงษ์ สุขประเสริฐ จุฑาวุฒิ จันทรมาลี และ นิพัฒน์ มานะกิจภิญโญ. (2563). แอปพลิเคชันค้นหาและนำทางด้วยเสียงไปยังสถานที่เป้าหมายภายในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต การประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคเอเชีย The Asia Undergraduate Conference on Computing: AUCC ครั้งที่ 8 หน้า 1507 – 1514
  วิกรม กองเนียม และ จุฑาวุฒิ จันทรมาลี. (2563). เกมวิทยาศาสตร์ผจญภัย การประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคเอเชีย The Asia Undergraduate Conference on Computing: AUCC ครั้งที่ 8 หน้า 1515 – 1519
  จุฑาวุฒิ จันทรมาลี วัฒนา คำโนนม่วง และ อภินันท์ อุเทน. (2562). แอปพลิเคชันแนะนำข้อมลูสำหรับเด็กออทิสติกที่มีความผิดปกติทางด้านการควบคุมกล้ามเนื้อมือในรูปแบบสตอปโมชันวีดีโอ ในการประชุมวิชาการ ระดับชาตสิวนดสุิต 2019 ครั้งที่ 4 (SDNC2019). หน้า 1495-1504. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัย สวนดุสติ.
  Chawalsak Phetchanchai Chuthawuth Chantaramalee and Napatsarun Chatchawalanont. (2019). Forecasting East Asian Tourist Arrivals to Thailand with Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System. Global Journal of Engineering and Technology Review, 4(1), January – March 2019, pp. 1 – 8.
  จุฑาวุฒิ จันทรมาลี ธนพล แก้วนาคำ และ นภัสศรัณย์ ชัชวาลานนท์. (2561). เว็บไซต์การท่องเที่ยวที่ไม่เร่งรีบสำหรับผู้สูงอายุในจังหวัดนครนายก ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต 2018 ครั้งที่ 3 หน้า 1 – 9. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยสวนดุสิต.
  สุระสิทธิ์ ทรงม้า ภูริพจน์ แก้วย่อง วัชรากรณ์ เนตรหาญ และจุฑาวุฒิ จันทรมาลี. (2560). พฤติกรรมการใช้อินเตอร์เน็ตที่เสี่ยงต่อการการะทำผิดเกี่ยวกับพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560. วารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ปีที่ 2 ฉบับพิเศษ (ธันวาคม 2560). หน้า 1 – 9.
  ชวาลศักดิ์ เพชรจันทร์ฉาย จุฑาวุฒิ จันทรมาลี และ นภัสศรัณย์ ชัชวาลานนท์. (2560). การประเมินภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยใช้ข้อมูลสื่อสังคมออนไลน์ ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 นวัตกรรมและเทคโนโลยีวิชาการ 2017 “วิจัยจากองค์ความรู้สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” หน้า 518ฺ – 526. สุรินทร์: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน.
  ชวาลศักดิ์ เพชรจันทร์ฉาย จุฑาวุฒิ จันทรมาลี และ นภัสศรัณย์ ชัชวาลานนท์. (2560). การสอนระบบอนุมานฟัซซีโครงข่ายปรับตัวได้โดยใช้วิธีการเพิ่มประสิทธิภาพการรุกรานของวัชพืชในการพยากรณ์จำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าประเทศไทย ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 นวัตกรรมและเทคโนโลยีวิชาการ 2017 “วิจัยจากองค์ความรู้สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” หน้า 201 – 209. สุรินทร์: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน.
  ณัฐภัทร วะรังกรณ์ จุฑาวุฒิ จันทรมาลี ฐาโรจน์ บูรเทพ และ นภัสศรัณย์ ชัชวาลานนท์. (2560). เว็บแอปพลิเคชันแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวเชิงสุขภาวะในจังหวัดเชียงใหม่ ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 นวัตกรรมและเทคโนโลยีวิชาการ 2017 “วิจัยจากองค์ความรู้สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” หน้า 14 – 20. สุรินทร์: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน.
  จุฑาวุฒิ จันทรมาลี ณฐดล วิศวะวาทิน นภัสศรัณย์ ชัชวาลานนท์ และ สุระสิทธิ์ ทรงม้า. (2560) โมบายแอปพลิเคชันเพื่อการเรียนรู้งานช่างสิบหมู่ของไทยในรูปแบบการสร้างความจริงเสริม ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 “นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตและสังคมที่ยั่งยืน” ประจำปี พ.ศ. 2560. หน้า 69 – 80
  จุฑาวุฒิ จันทรมาลี นภัสศรัณย์ ชัชวาลานนท์ สุระสิทธิ์ ทรงม้า และ ปรีชา ตั้งเกรียงกิจ. (2560) ความพึงพอใจต่อการฝึกอบรมและประสิทธิภาพของการฝึกอบรมหลักสูตรเพื่อการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ประจำปีงบประมาณ 2560 กรณีศึกษา : หลักสูตร Python เบื้องต้นด้วยโปรแกรม PyCharm Edu ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 “นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตและสังคมที่ยั่งยืน” ประจำปี พ.ศ. 2560. หน้า 3 – 17
  ศักดิ์ชัย ยอดมีกลิ่น จุฑาวุฒิ จันทรมาลี วัชรากรณ์ เนตรหาญ และ ณรงค์ฤทธิ์ ภิรมย์นก. (2560) ความพึงพอใจต่อการฝึกอบรมและประสิทธิภาพของการฝึกอบรมหลักสูตรเพื่อการพัฒนาครและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ประจำปีงบประมาณ 2560 กรณีศึกษา : หลักสูตรการพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีเป็นฐาน ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 “นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตและสังคมที่ยั่งยืน” ประจำปี พ.ศ. 2560. หน้า 141 – 155
  จุฑาวุฒิ จันทรมาลี. (2559) การศึกษาพฤติกรรมกลุ่มนักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิตในการเล่นเกมออนไลน์ กรณีศึกษา เกมโปเกมอนโก ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 11 “เครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาสานพลังประชารัฐ”ประจำปี พ.ศ. 2559. หน้า 111 – 119. นครราชสีมา: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี.
  ศราวุฒิ พิมพ์วัน จุฑาวุฒิ จันทรมาลี นิพัฒน์ มานะกิจภิญโญ และภูริช ไวคิด. (2559) เฟสบุ๊คเอพีไอบนโทรศัพท์มือถือควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าผ่านพีซีบีบอร์ด ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 11 “เครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาสานพลังประชารัฐ” ประจำปี พ.ศ. 2559. หน้า 249 – 256. นครราชสีมา: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี.
  วงศกร อุดมกิจชัย จุฑาวุฒิ จันทรมาลี และนิพัฒน์ มานะกิจภิญโญ.(2559) โมบายแอพพลิเคชั่นการท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้เชิงอาหาร กรณีศึกษากลุ่มจังหวัดภาค ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 11 “เครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาสานพลังประชารัฐ” ประจำปี พ.ศ. 2559. หน้า 225 – 232. นครราชสีมา: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี.
  จุฑาวุฒิ จันทรมาลี ศราวุฒิ พิมพ์วัน และนิพัฒน์ มานะกิจภิญโญ. (2559) โมบายแอพพลิเคชั่นควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าผ่านพีซีบีบอร์ด ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ The 7th National Conference of Sri-Ayuntthaya Rajabhat University Group (NCSAG 2016). July 7 – 8, Page 708 – 712
  ศรีวัลลภ สันทัด จุฑาวุฒิ จันทรมาลี และนิพัฒน์ มานะกิจภิญโญ. (2559) โปรแกรมประยุกต์เพื่อกระตุ้นความจำให้กับผู้ป่วยอัลไซเมอร์ ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ The 4th ASEAN Graduate Conference in Computing (AUC2), April 27 – 28, Page 1381 – 1387
  ภูริช ไวคิด จุฑาวุฒิ จันทรมาลี และนิพัฒน์ มานะกิจภิญโญ. (2559) โมบายแอพพลิเคชั่นควบคุมและเฝ้าดูแปลงผักเกษตรพอเพียงผ่านพีซีบีบอร์ด ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ The 4th ASEAN Graduate Conference in Computing (AUC2), April 27-28, Page 1786 – 790.
  จุฑาวุฒิ จันทรมาลี ชวาลศักดิ์ เพชรจันทร์ฉาย และธรนินทร์ วิชาพาณิชย์. (2558) สื่อการเรียนการสอนทางคณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัยก้าวสู่การเป็นพลเมืองอาเซียนในรูปแบบเกมมัลติมีเดีย ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ The 7th RMUTNC & 6th RMUTIC 2015. August 1 – 3, 2015
  นัทพล พรหมนิล พรชัย นามวิชา และจุฑาวุฒิ จันทรมาลี. (2558) ผลกระทบทางสายตาสำหรับกลุ่มวัยรุ่นตอนปลายที่เล่นเกมติดต่อกันนาน กรณีศึกษาเกมฝันร้ายในบ้านมืด ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ The SDU Science Researcher Day 2th 2015. July 3, 2015.
  วิสัชชนา สุทาธรรม สรายุทธิ์ บุญเครอะ และจุฑาวุฒิ จันทรมาลี. (2558) การศึกษาผลกระทบการพัฒนาด้านจิตใจและพฤติกรรมของเด็กวัยรุ่นช่วงอายุ 18 – 21 ปี กับเกมเอาชีวิตให้รอดจากความตาย ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ The SDU Science Researcher Day 2th 2015. July 3, 2015.
  ชวาลศักดิ์ เพชรจันทร์ฉาย จุฑาวุฒิ จันทรมาลี และนภัสศรัณย์ ชัชวาลานนท์. (2557) การสำรวจการทำเมืองข้อมูลข้อคิดเห็นด้านภาพลักษณ์การท่องเที่ยว ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ The 6th RMUTIC & 5th RMUTIC 2014. July 23 – 25, 2014.
  นภัสศรัณย์ ชัชวาลานนท์ จุฑาวุฒิ จันทรมาลี และชวาลศักดิ์ เพชรจันทร์ฉาย. (2557) การศึกษาสภาพปัญหาการส่งเสริมการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติภูกระดึงของจังหวัดเพชรบูรณ์ ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ The 6th RMUTIC & 5th RMUTIC 2014. July 23 – 25, 2014.
 • จุฑาวุฒิ  จันทรมาลี. (2558). ตำราวิชา ระบบปฏิบัติการ. กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยสวนดุสิต.
 • พ.ศ. 2564 : วิทยากร โครงการพัฒนาทักษะการบริหารการเงินในยุคดิจิทัล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
  พ.ศ. 2554 : รางวัล “Very Good Paer Awards” ในการประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคเอเชีย The Asia Undergraduate Conference on Computing: AUCC ครั้งที่ 9
  พ.ศ. 2564
  : Session Chair การประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคเอเชีย The Asia Undergraduate Conference on Computing: AUCC ครั้งที่ 9
  พ.ศ. 2564 : ผู้ทรงคุณวุฒิอ่านบทความวิจัย การประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคเอเชีย The Asia Undergraduate Conference on Computing: AUCC ครั้งที่ 9
  พ.ศ. 2564 : วิทยากร โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำสมรรถนะ (Competency Model) ในสายงานนักวิเคราะห์นโยบายและแผน” สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
  พ.ศ. 2563 : วิทยากร โครงการอบรมการฝึกยกระดับฝีมือ (Upgrade Training) เทคนิคการสร้างร้านค้าและขายสินค้าออนไลน์ให้กับสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน จังหวัดนครนายก กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
  พ.ศ. 2563 : วิทยากร โครงการอบรมการใช้สื่อดิจิทัลในการสนับสนุนการท่องเที่ยวเพื่อสุขภาวะสำหรับผู้สูงอายุ จังหวัดระยอง
  พ.ศ. 2563 : วิทยากร โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “หลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการโครงการ” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
  พ.ศ. 2563 : วิทยากร โครงการอบรมการใช้สื่อดิจิทัลในการสนับสนุนการท่องเที่ยวเพื่อสุขภาวะสำหรับผู้สูงอายุ จังหวัดสกลนคร
  พ.ศ. 2563 : วิทยากร โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “หลักสูตรการจัดทำแผนพัฒนาทักษะดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ” สำนักงานนโยบายและแผน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  พ.ศ. 2563 : ผู้ทรงคุณวุฒิอ่านบทความวิจัย การประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคเอเชีย The Asia Undergraduate Conference on Computing: AUCC ครั้งที่ 8
  พ.ศ. 2562 : วิทยากร โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณและเทคโนโลยีดิจิทัล” ให้กับนักศึกษาหลักสูตรปฐมวัย หลักสูตรประถมศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตร์ หลักสูตรคณิตศาสตร์ และหลักสูตรฟิสิกส์ คณะครุศาสตร์
  พ.ศ. 2562 : ผู้ทรงคุณวุฒิอ่านบทความวิจัย การประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต ครั้งที่ 4
  พ.ศ. 2562
   : วิทยากร โครงการความร่วมมือทางวิชาการในการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การยกระดับสมรรถนะวิชาชีพครูปฐมวัยมุ่งสู่การพัฒนาความเป็นเลิศ Super Teacher ในหัวข้อ ดิจิทัลคิดส์ พลิกโฉมห้องเรียน (Digital Kids for the Flipped Classroom)”
  พ.ศ. 2561 : วิทยากร โครงการความร่วมมือทางวิชาการในการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การยกระดับสมรรถนะวิชาชีพครูปฐมวัยมุ่งสู่การพัฒนาความเป็นเลิศ Super Teacher ในหัวข้อ ดิจิทัลคิดส์ พลิกโฉมห้องเรียน (Digital Kids for the Flipped Classroom)”
  พ.ศ. 2561 : วิทยากร โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน (Work Manual) แบบ Standard Operational Procedure เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพองค์กร”
  พ.ศ. 2561 : วิทยากร โครงการพัฒนาข้าราชการครู ประจำปีงบประมาณ 2561 หลักสูตร “การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์ในรูปแบบเกมสามมิติด้วยโปรแกรม Kodu Game Lab สำหรับเด็กชั้นประถมศึกษา เพื่อประยุกต์ใช้ในกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี”
  พ.ศ. 2561 : Session Chair การประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต ครั้งที่ 3
  พ.ศ. 2561 
  : ผู้ทรงคุณวุฒิอ่านบทความวิจัย การประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต ครั้งที่ 3
  พ.ศ. 2561
  : วิทยากร โครงการพัฒนาข้าราชการครู ประจำปีงบประมาณ 2561 หลักสูตร “การอบรมเชิงปฏิบัติการ การผลิตสื่อการเรียนรู้แบบวีดีโอออนไลน์เพื่อเสริมทักษะการเรียนรู้ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี”
  พ.ศ. 2561 : วิทยากร โครงการบูรณาการวิชาการด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์สู่ธุรกิจ SME อุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา
  พ.ศ. 2561 : วิทยากร โครงการพัฒนาข้าราชการครู ประจำปีงบประมาณ 2561 หลักสูตร “การอบรมเชิงปฏิบัติการ อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งเบื้องต้นเพื่อการประยุกต์ใช้ในกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี”
  พ.ศ. 2561 : วิทยากร โครงการพัฒนาข้าราชการครู ประจำปีงบประมาณ 2561 หลักสูตร “การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาเว็บไซต์สื่อการสอนและแฟ้มสะสมงานเพื่อการบูรณาการให้เข้ากลุ่มสาระ”
  พ.ศ. 2560 : ที่ปรึกษาโครงการประเมินผลสัมฤทธิ์การบริหารจัดการน้ำของหน่วยงานภายใต้แผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศ กรมทรัพยากรน้ำ
  พ.ศ. 2560 : วิทยากรโครงการพัฒนาครูและบุคลาการทางการศึกษาหลักสูตร “Python  เบื้องต้นด้วย Pycharm Edu” สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  พ.ศ. 2560 : วิทยากรโครงการพัฒนาครูและบุคลาการทางการศึกษาหลักสูตร  “การพัฒนาการเรียนการสอนด้วย Technology based Learning” สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  พ.ศ. 2560 : วิทยากรโครงการสัมมนาวิชาการ หัวข้อ “ครูไทย 4.0 กับการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีเป็นฐาน” มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม
  พ.ศ. 2560 : วิทยากรโครงการพัฒนาครูการงานอาชีพ  “หลักสูตรการจัดทำสื่อด้วย Infographicอย่างมืออาชีพ” โรงเรียนฝีกหัดอาชีพกรุงเทพมหานคร
  พ.ศ. 2559 : รางวัล “Good Paper Awards” ในการประชุมวิชาการปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคอาเซียน ครั้งที่ 4 (the 4th ASEAN Undergraduate Conference in Computing (AUC2 2016))
  พ.ศ. 2559 : รางวัล “Very Good Paper Awards” ในการประชุมวิชาการปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคอาเซียน ครั้งที่ 4 (the 4th ASEAN Undergraduate Conference in Computing (AUC2 2016))