ปี 2560

ชฎามาศ ขาวสะอาด ชวาลศักดิ์ เพชรจันทร์ฉาย พูลทรัพย์ นาคนาคา และทิพย์วิมล กิตติวราพล. (2560). การพัฒนารูปแบบการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุในเขตปริมณฑล
ชวาลศักดิ์ เพชรจันทร์ฉาย ชฎามาศ ขาวสะอาด และ อัฐเดช วรรณสิน. (2560). ระบบสารสนเทศอาหารริมทางสำหรับสนับสนุนการท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับอาหารริมทางในกรุงเทพมหานคร 

ปี 2559

ชวาลศักดิ์ เพชรจันทร์ฉาย, จุฑาวุฒิ จันทรมาลี และนภัสรัณย์ ชัชวารานนท์. (2559). ภาพลักษณ์ของประเทศไทยด้านการท่องเที่ยวผ่านทัศนะของผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต.

พิชญ์สินี พุทธิทวีศรี, วรรณพรรธน์ ริมผดี และ ดลใจ ฆารเรือง (2559). นวัตกรรมสร้างสรรค์ด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริง 3 มิติเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาะรัตนโกสินทร์อย่างยั่งยืน. โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา (สกอ.)

พิชญ์สินี พุทธิทวีศรี และ นงเยาว์ นุชนารถ. (2559). การพัฒนาแอปพลิเคชันพิชิตแดนอาเซียนเพื่อส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนสำหรับเด็กปฐมวัย. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต.

ผศ.ดร.ชฎามาศ ขาวสะอาด ผศ.ทิพย์วิมล กิตติวราพลดร.ชวาลศักดิ์ เพชรจันทร์ฉาย. (2559). การพัฒนาสำรับอาหารพื้นบ้านเสริมแคลเซียมสำหรับผู้สูงอายุไทย

พิชญ์สินี พุทธิทวีศรี ดลใจ ฆารเรือง และ วรรณพรรธน์ ริมผดี. (2559). ระบบนำทางการท่องเที่ยวแบบครบวงจรในจังหวัดราชบุรีผ่านสมาร์ทโฟน. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต. (Full Paper)

ปี 2558

พิชญ์สินี พุทธิทวีศรี, ดลใจ ฆารเรือง และ วรรณพรรธน์ ริมผดี. (2558). การพัฒนาระบบนำทางการท่องเที่ยวของจังหวัดราชบุรีบนสมาร์ทโฟน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

วัจนา ขาวฟ้า และอรศิริ ศิลาสัย. (2558). ระบบสารสนเทศช่วยวิเคราะห์พฤติกรรมการเข้าชั้นเรียนของนักศึกษาโดยใช้ RFID กรณีศึกษานักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ศิริพร ฉิมพลี. (2558). การพัฒนาตัวแบบระบบสนับสนุนการตัดสินใจแบบอัตโนมัติออนไลน์สำหรับการเลือกหลักสูตรที่เหมาะสมในการเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยใช้เทคนิคเหมืองข้อมูล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต.

ณัฏฐา ผิวมา และคณะ. (2558). การพัฒนาสมรรถนะเทคโนโลยีสารสนเทศของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ปี 2557

 

ปี 2556

 

ปี 2555

วิชชา ฉิมพลี สุระสิทธิ์ ทรงม้า อรศิริ ศิลาสัย พิชญ์สินี พุทธิทวีศรี และ ดลใจ ฆารเรือง. (2555). โครงการออกแบบและพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนตำบลโคกโคเฒ่า จังหวัดสุพรรณบุรี. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต.
(Full Paper)

สุวัจชัย กมลสันติโรจน์ พิชญ์สินี พุทธิทวีศรี ณัฐติกา ขัติยะ และ รัตนากร ผลเผดิมยศ. (2555). ระบบศูนย์บริการข้อมูลและวางแผนการท่องเที่ยวอย่างพอเพียง. (Full Paper)