Wachana Khowfa and Onsiri Silasai. (2562). The Efficiency of using Salt Against Password Attacking. วารสารเทคโนโลยีภาคใต้. ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2562

นิพัฒน์ มานะกิจภิญโญ และ ปเนต หมายมั่น. (2561). ไม้เท้าสำหรับผู้พิการทางสายตา ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต 2018 ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยสวนดุสิต.

ยศนนท์ ยศยิ่งยง กิตติภพ ลิ้มนิรมล และ อรศิริ ศิลาสัย. (2561). ระบบเช็คชื่อเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษาด้วยเทคโนโลยี RFID ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต 2018 ครั้งที่ 3. หน้า 74 – 80. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยสวนดุสิต.

วัจนา ขาวฟ้า ภัทรพร สวนไพรินทร์ และ สุวัจชัย กมลสันติโรจน์. (2561). การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของเทคนิคการดึงความรู้จากข้อมูลที่เกิดจากการบันทึกไม่แน่นอน ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ งานวิจัย และพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 10. พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยนเรศวร. หน้า 347 – 350.

พิชญ์สินี พุทธิทวีศรี ธีระวัฒน์ บำรุงทรัพย์ และ นภัสศรัณย์ ชัชวาาลานนท์. (2561). เกมสร้างสรรค์พิชิตแดนจอมมารขี้เกียจเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต 2018 ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยสวนดุสิต. หน้า 74 – 80.

จุฑาวุฒิ จันทรมาลี ธนพล แก้วนาคำ และ นภัสศรัณย์ ชัชวาลานนท์. (2561). เว็บไซต์การท่องเที่ยวที่ไม่เร่งรีบสำหรับผู้สูงอายุในจังหวัดนครนายก ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต 2018 ครั้งที่ 3 หน้า 1 – 9. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยสวนดุสิต.

อรศิริ ศิลาสัย และ วัจนา ขาวฟ้า. (2561). ระบบ CAAS เพื่อติดตามพฤติกรรมการเข้าชั้นเรียนของนักศึกษา โดยใช้ RFID การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 3 และ การประชุมวิชาการระดับชาติ เครือข่ายวิจัยประชาชื่น ครั้งที่ 4. พระนครศรีอยุธยา: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ.

Sakolsit Singtoart Nonthapat Thanasalee and Chawalsak Petchanchai. (2018). Applying Deep Learning Neural Network to Stock Market Prediction Problem. in the proceeding of the 6th ASEAN Undergraduate Conference in Computing (AUC2) 2018. Bangkok: King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang.

พัชรศักดิ์ อุตมะ ทรัพย์สิน วงษ์ศรีทา และ พิชญ์สินี พุทธิทวีศรี. (2561). แอพพลิเคชันแนะนำเส้นทางเดินรถประจำทางในเขตพระนคร. การประชุมวิชาการระดับชาติ The 6th ASEAN Undergraduate Conference in Computing (AUC2) 2018. กรุงเทพ: สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง.

จารุวิทย์ บุญมา ปวริศ อินต๊ะภูมิ และ พิชญ์สินี พุทธิทวีศรี. (2561). ระบบจัดการข้อมูลขนมอบโฮมเบเกอรี่. การประชุมวิชาการระดับชาติ The 6th ASEAN Undergraduate Conference in Computing (AUC2) 2018. กรุงเทพ: สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง.

กมลทิพย์ ถีติปริวัตร์ พรศิริ รักษาสุข และ อรศิริ ศิลาสัย. (2561). Salting the Password: การเพิ่มประสิทธิภาพแก่รหัสผ่าน. การประชุมวิชาการระดับชาติ The 6th ASEAN Undergraduate Conference in Computing (AUC2) 2018. กรุงเทพ: สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง.

กลินท์ โอชะกะ ธนพร สายเนตร และ อรศิริ ศิลาสัย. (2561). FollowGPS: ระบบติดตามรถจักรยานยนต์. การประชุมวิชาการระดับชาติ The 6th ASEAN Undergraduate Conference in Computing (AUC2) 2018. กรุงเทพ: สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง.

สิทธา สายใหม่ ธีรเศรษฐ์ ทองเอื้อสมบูรณ์ และ อรศิริ ศิลาสัย. (2561). ไมโครคอนโทรเลอร์สำหรับจัดการฟาร์มอัจฉริยะ Microcontroller Smart Farm. การประชุมวิชาการระดับชาติ The 6th ASEAN Undergraduate Conference in Computing (AUC2) 2018. กรุงเทพ: สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง.

วรุท ตันติอมรพงษ์ กุลชา ลายประดิษฐ์ และ วัจนา ขาวฟ้า. (2561). แอพพลิเคชั่นแจ้งขอความช่วยเหลือฉุกเฉิน: Alert For Alive. การประชุมวิชาการระดับชาติ The 6th ASEAN Undergraduate Conference in Computing (AUC2) 2018. กรุงเทพ: สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง.

จักรกฤษ จิตตินันท์ กันต์ คงในสุข และ วัจนา ขาวฟ้า. (2561). ฝากบ้านไว้กับตำรวจ: Check In, Mr. Police. การประชุมวิชาการระดับชาติ The 6th ASEAN Undergraduate Conference in Computing (AUC2) 2018. กรุงเทพ: สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง.

ณัฏฐา ผิวมา และ ปริศนา มัชฌิมา. (2561). การพัฒนาแอปพลิเคชันด้วยเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาเรื่องการทำบาตรของชุมชนบ้านบาตร. วารสารปาริชาต. 31(1). (มกราคม – มิถุนายน 2561).

Wachana Khowfa and Onsiri Silasai. (2017). The Integration of Association Rules and AHP in Cloud Service Selection. International Journal of Applied Engineering Research (IJAER). Vol.12 No.24 pp.15814 – 15820.

ชวาลศักดิ์ เพชรจันทร์ฉาย จุฑาวุฒิ จันทรมาลี และ นภัสศรัณย์ ชัชวาลานนท์. (2560). การสอนระบบอนุมานฟัซซีโครงข่ายปรับตัวได้โดยใช้วิธีการเพิ่มประสิทธิภาพการรุกรานของวัชพืช ในการพยากรณ์จำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าประเทศไทย. การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 นวัตกรรมและเทคโนโลยีวิชาการ 2017 “วิจัยจากองค์ความรู้สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” (น. 201 – 209). สุรินทร์: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน.

ชวาลศักดิ์ เพชรจันทร์ฉาย จุฑาวุฒิ จันทรมาลี และ นภัสศรัณย์ ชัชวาลานนท์. (2560). การประเมินภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยใช้ข้อมูลสื่อสังคมออนไลน์. การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 นวัตกรรมและเทคโนโลยีวิชาการ 2017 “วิจัยจากองค์ความรู้สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” (น. 518ฺ – 526). สุรินทร์: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน.

ณัฐภัทร วะรังกรณ์ จุฑาวุฒิ จันทรมาลี ฐาโรจน์ บูรเทพ และ นภัสศรัณย์ ชัชวาลานนท์. (2560). เว็บแอปพลิเคชันแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวเชิงสุขภาวะในจังหวัดเชียงใหม่. การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 นวัตกรรมและเทคโนโลยีวิชาการ 2017 “วิจัยจากองค์ความรู้สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” (น. 14 – 20). สุรินทร์: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน.

จุฑาวุฒิ จันทรมาลี ณฐดล วิศวะวาทิน นภัสศรัณย์ ชัชวาลานนท์ และสุระสิทธิ์ ทรงม้า. (2560) โมบายแอปพลิเคชันเพื่อการเรียนรู้งานช่างสิบหมู่ของไทยในรูปแบบการสร้างความจริงเสริม. การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 นวัตกรรมและเทคโนโลยีวิชาการ 2017 “วิจัยจากองค์ความรู้สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” (น. 69 – 80). สกลนคร: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

จุฑาวุฒิ จันทรมาลี นภัสศรัณย์ ชัชวาลานนท์ สุระสิทธิ์ ทรงม้า และปรีชา ตั้งเกรียงกิจ. (2560) ความพึงพอใจต่อการฝึกอบรมและประสิทธิภาพของการฝึกอบรมหลักสูตรเพื่อการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ประจำปีงบประมาณ 2560 กรณีศึกษา : หลักสูตร Python เบื้องต้นด้วยโปรแกรม PyCharm Edu. การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 นวัตกรรมและเทคโนโลยีวิชาการ 2017 “วิจัยจากองค์ความรู้สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” (น. 3 – 17). สกลนคร: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

ศักดิ์ชัย ยอดมีกลิ่น จุฑาวุฒิ จันทรมาลี วัชรากรณ์ เนตรหาญ และณรงค์ฤทธิ์ ภิรมย์นก. (2560) ความพึงพอใจต่อการฝึกอบรมและประสิทธิภาพของการฝึกอบรมหลักสูตรเพื่อการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ประจำปีงบประมาณ 2560 กรณีศึกษา : หลักสูตรการพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีเป็นฐาน. การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 นวัตกรรมและเทคโนโลยีวิชาการ 2017 “วิจัยจากองค์ความรู้สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” (น. 141 – 155). สกลนคร: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

ณัฏฐา ผิวมา และ วิภาวี วลีพิทักษ์เดช. (2560). การศึกษารูปแบบการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานและการจัดการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อน. วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา. 7(13). (มกราคม – มิถุนายน 2560).

ปริศนา มัชฌิมา และ ณัฏฐา ผิวมา. (2560). การเรียนเชิงรุกในห้องเรียนขนาดใหญ่ด้วยการจัดการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน. วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา. 7(13). (มกราคม – มิถุนายน 2560).

จุฑาวุฒิ จันทรมาลี. (2559). การศึกษาพฤติกรรมกลุ่มนักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิตในการเล่นเกมออนไลน์ กรณีศึกษา เกมโปเกมอนโก. งานประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 11 “เครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาสานพลังประชารัฐ”ประจำปี พ.ศ. 2559. (หน้า 111 – 119). นครราชสีมา: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี.

ศราวุฒิ พิมพ์วัน จุฑาวุฒิ จันทรมาลี นิพัฒน์ มานะกิจภิญโญ และภูริช ไวคิด. (2559). เฟสบุ๊คเอพีไอบนโทรศัพท์มือถือควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าผ่านพีซีบีบอร์ด. งานประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 11 “เครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาสานพลังประชารัฐ” ประจำปี พ.ศ. 2559. (หน้า 249 – 256). นครราชสีมา: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี.

วงศกร อุดมกิจชัย จุฑาวุฒิ จันทรมาลี และนิพัฒน์ มานะกิจภิญโญ. (2559). โมบายแอพพลิเคชั่นการท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้เชิงอาหาร กรณีศึกษากลุ่มจังหวัดภาค ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2. งานประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 11 “เครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาสานพลังประชารัฐ” ประจำปี พ.ศ. 2559. (หน้า 225 – 232). นครราชสีมา: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี.

จุฑาวุฒิ จันทรมาลี ศราวุฒิ พิมพ์วัน และนิพัฒน์ มานะกิจภิญโญ. (2559). โมบายแอพพลิเคชั่นควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าผ่านพีซีบีบอร์ด. งานการประชุมวิชาการระดับชาติ The 7th National Conference of Sri-Ayuntthaya Rajabhat University Group (NCSAG 2016). July 7 – 8, p.708 – p.712

ศรีวัลลภ สันทัด จุฑาวุฒิ จันทรมาลี และนิพัฒน์ มานะกิจภิญโญ. (2559). โปรแกรมประยุกต์เพื่อกระตุ้นความจำให้กับผู้ป่วยอัลไซเมอร์. งานการประชุมวิชาการระดับชาติ The 4th ASEAN Graduate Conference in Computing (AUC2), April 27 – 28, p.1381 – p.1387

ภูริช ไวคิด จุฑาวุฒิ จันทรมาลี และนิพัฒน์ มานะกิจภิญโญ. (2559). โมบายแอพพลิเคชั่นควบคุมและเฝ้าดูแปลงผักเกษตรพอเพียงผ่านพีซีบีบอร์ด. งานการประชุมวิชาการระดับชาติ The 4th ASEAN Graduate Conference in Computing (AUC2), April 27-28, p.1786 – p.1790. April 27 – 28, 2016.

ปเนต หมายมั่น. (2559). RFID กับการจัดการปัญหารถติด. ราชภัฏเพชรบูรณ์สาร. ปีที่ 18, เล่มที่ 2 (2559)

ณัฏฐา ผิวมา ปริศนา มัชฌิมา และ สายสุดา ปั้นตระกูล. (2559). แนวทางการพัฒนาสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต. วารสารปัญญาภิวัฒน์ 8(ฉบับพิเศษ), 234-247.

จุฑาวุฒิ จันทรมาลี ชวาลศักดิ์ เพชรจันทร์ฉาย และธรนินทร์ วิชาพาณิชย์. (2558). สื่อการเรียนการสอนทางคณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัยก้าวสู่การเป็นพลเมืองอาเซียนในรูปแบบเกมมัลติมีเดีย. งานการประชุมวิชาการระดับชาติ The 7th RMUTNC & 6th RMUTIC 2015. August 1 – 3, 2015

นัทพล พรหมนิล พรชัย นามวิชา และจุฑาวุฒิ จันทรมาลี. (2558). ผลกระทบทางสายตาสำหรับกลุ่มวัยรุ่นตอนปลายที่เล่นเกมติดต่อกันนาน กรณีศึกษาเกมฝันร้ายในบ้านมืด. รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ The SDU Science Researcher Day 2th 2015. July 3, 2015.

วิสัชชนา สุทาธรรม สรายุทธิ์ บุญเครอะ และจุฑาวุฒิ จันทรมาลี. (2558). การศึกษาผลกระทบการพัฒนาด้านจิตใจและพฤติกรรมของเด็กวัยรุ่นช่วงอายุ 18 – 21 ปี กับเกมเอาชีวิตให้รอดจากความตาย. งานการประชุมวิชาการระดับชาติ The SDU Science Researcher Day 2th 2015. July 3, 2015.

Wachana Khowfa Onsiri Silasai and Chatchada Kaewpruksapimon. (2015). QoS Based Service Selection in Cloud Environment: A Review in The International Journal of Soft Computing and Its Application. Vol. 7, No. 3, November 2015. P. 114 – 125

Wachana Khowfa Onsiri Silasai and Chatchada Kaewpruksapimon. (2015). A Review of QoS based Service Selection in Cloud Environment in The International Workshop on Big Data Analytics – Multi Strategy Learning Analytics for Big Data, Kuala Lumper, Malaysia. P.24

วัจนา ขาวฟ้า จีรภา เนียมฝอย และนิศารัตน์ เอกรักษา (2558). Healthy for You. การประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต: วันนักวิจัยวิทยาศาสตร์ 2558 ครั้งที่ 2. หน้า 32 – 33

วัจนา ขาวฟ้า และ นนทกร อนังคณกุล (2558). ระบบแนะสถานที่ท่องเที่ยวและการถ่ายภาพบนโทรศัพท์มือถือระบบปฏิบัติการ Android: Photo Guide. การประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต: วันนักวิจัยวิทยาศาสตร์ 2558 ครั้งที่ 2. หน้า 34 – 35

อรศิริ ศิลาสัย ปฏิพล ตปนียะกุล และ จิรกร แสนวิจิตร. (2558). Midi Staff. การประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต: วันนักวิจัยวิทยาศาสตร์ 2558 ครั้งที่ 2. หน้า 36 – 37

อรศิริ ศิลาสัย กรวิชญ์ เกลี้ยงมีศรี และ สุทธิพร สันติวิจิตรกุล. (2558). Smart Reminder: ระบบบันทึกการนัดหมายและการแจ้งเตือนบนโทรศัพท์มือถือระบบปฏิบัติการ Android. การประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต: วันนักวิจัยวิทยาศาสตร์ 2558 ครั้งที่ 2. หน้า 38 – 39

ณัฏฐา ผิวมา. (2558). การพัฒนาแบบจำลองพยากรณ์แนวโน้มการสมัครงานให้ตรงกับวุฒิการศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ โดยใช้โครงข่ายประสาทเทียม. วารสารปัญญาภิวัฒน์ 7(2), 1-16.

ชวาลศักดิ์ เพชรจันทร์ฉาย จุฑาวุฒิ จันทรมาลี และนภัสศรัณย์ ชัชวาลานนท์. (2557). การสำรวจการทำเมืองข้อมูลข้อคิดเห็นด้านภาพลักษณ์การท่องเที่ยว. งานการประชุมวิชาการระดับชาติ The 6th RMUTIC & 5th RMUTIC 2014. July 23 – 25, 2014.

นภัสศรัณย์ ชัชวาลานนท์ จุฑาวุฒิ จันทรมาลี และชวาลศักดิ์ เพชรจันทร์ฉาย. (2557). การศึกษาสภาพปัญหาการส่งเสริมการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติภูกระดึงของจังหวัดเพชรบูรณ์. งานการประชุมวิชาการระดับชาติ The 6th RMUTIC & 5th RMUTIC 2014. July 23 – 25, 2014.

สามศร อินนาค ดลใจ ฆารเรือง และ พิชญ์สินี พุทธิทวีศรี. (2557). เปิดมุมมองใหม่การท่องเที่ยวเกาะรัตนโกสินทร์เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน. การประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 งานศิลปวัฒนธรรม กรุงรัตนโกสินทร์ เพื่อพัฒนาท้องถิ่นไทย. วันที่ 20-21 พฤศจิกายน 2557 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร, น. 150-154.

จันทร์ตา คล้ายลายดอก และ พิชญ์สินี พุทธิทวีศรี. (2557). ระบบนำทางการท่องเที่ยวในจังหวัดราชบุรีบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์. การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 2 สร้างองค์ความรู้ มุ่งสู่อาเซียน. วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2557 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จังหวัดราชบุรี, น. 261-266.

วัจนา ขาวฟ้า และ อรศิริ ศิลาสัย. (2557). ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการทำโครงงานรายวิชาสัมมนางานวิจัยทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ของนักศึกษาหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์. การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 5. หน้า 18 – 19

Prisana Mutchima and Nattha Phiwma. (2014). SIMPLE Model of Using Social Networking for Information Services of University Libraries. International Conference on Social Science and Management (ICSSAM 2014), 7-9 May 2014, Kyoto, Japan.

วิชชา ฉิมพลี สุระสิทธิ์ ทรงม้า อรศิริ ศิลาสัย พิชญ์สินี พุทธิทวีศรี และ ดลใจ ฆาเรือง. (2555). การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์เพื่อการบริหารและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนโคกโคเฒ่า อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี. การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ การประชุมวิชาการบริหารการศึกษาสัมพันธ์ แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 34 และการประชุมวิชาการและแสดงผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3. วันที่ 22-23 มีนาคม 2555 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร, น. 434-435.

จิตรพัฒน์ อังสาชน วัจนา ขาวฟ้า อรศิริ ศิลาลัย และ สุวัจชัย กมลสันติโรจน์. (2555). มัคคุเทศก์เสมือนบนโทรศัพท์มือถือ. การประชุมวิชาการ งานวิจัย และพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 4. หน้า 290 – 295

Nattha Phiwma Prisana Mutchima and Parinya Sanguansat. (2012). A Music Information Retrieval Using Multiple Classifiers System. The First Asian Conference on Information Systems (ACIS 2012), 6 – 8 December 2012, Siem Reap, Cambodia).

Prisana Mutchima Nattha Phiwma and Parinya Sanguansat. (2012). Compressive Classifier for Sports Video Classification. The First Asian Conference on Information Systems (ACIS 2012), 6 -8 December 2012, Siem Reap, Cambodia).

บัณฑิตา สิวาพร พิชญ์สินี พุทธิทวีศรี และ สุวัจชัย กมลสันติโรจน์. (2554). สื่อการเรียนอิเลคทรอนิกส์อัจฉริยะสำหรับนักเรียนที่มีภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้สมาธิสั้น และออทิซึม. การประชุมวิชาการทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (CIT2011). วันที่ 26 – 28 มกราคม 2554 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา, น. 101 – 106.

นันทิชา สอนด้วง วรุณี รัตนประภา พิชญ์สินี พุทธิทวีศรี และ ชัชฎา แก้วพฤกษาพิมล. (2554). ระบบติดตามผลการเรียนรู้สำหรับเด็กออทิสติก. การประชุมทางวิชาการระดับชาติด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารเทศครั้งที่ 7 (NCCIT 2011). วันที่ 11 – 12 พฤษภาคม 2554 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, น. 55 – 60.

Banthita Sivaporn Onsiri Silasai Pichsinee Puttitaweesri and Suwatchai Kamonsantiroj. (2011). Intelligent E-Learning System for Students with LD, ADHD and Autism. The 7th International Conference on Computer and Information Technology (IC2IT 2011), on 11-12 May 2011 at King Mongkut’s University of Technology North Bangkok, Bangkok, Thailand, pp. 89-94.