ณัฏฐา ผิวมา และ ปริศนา มัชฌิมา. (2561). การพัฒนาแอปพลิเคชันด้วยเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาเรื่องการทำบาตรของชุมชนบ้านบาตร. วารสารปาริชาต. 31(1). (มกราคม – มิถุนายน 2561).

ณัฏฐา ผิวมา และ วิภาวี วลีพิทักษ์เดช. (2560). การศึกษารูปแบบการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานและการจัดการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อน. วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา. 7(13). (มกราคม – มิถุนายน 2560).
 
ปริศนา มัชฌิมา และ ณัฏฐา ผิวมา. (2560). การเรียนเชิงรุกในห้องเรียนขนาดใหญ่ด้วยการจัดการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน. วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา. 7(13). (มกราคม – มิถุนายน 2560).

จุฑาวุฒิ จันทรมาลี. (2559). การศึกษาพฤติกรรมกลุ่มนักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิตในการเล่นเกมออนไลน์ กรณีศึกษา เกมโปเกมอนโก. งานประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 11 “เครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาสานพลังประชารัฐ”ประจำปี พ.ศ. 2559. (หน้า 111 – 119). นครราชสีมา: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี.
 
ศราวุฒิ พิมพ์วัน จุฑาวุฒิ จันทรมาลี นิพัฒน์ มานะกิจภิญโญ และภูริช ไวคิด. (2559). เฟสบุ๊คเอพีไอบนโทรศัพท์มือถือควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าผ่านพีซีบีบอร์ด. งานประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 11 “เครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาสานพลังประชารัฐ” ประจำปี พ.ศ. 2559. (หน้า 249 – 256). นครราชสีมา: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี.
 
วงศกร อุดมกิจชัย จุฑาวุฒิ จันทรมาลี และนิพัฒน์ มานะกิจภิญโญ. (2559). โมบายแอพพลิเคชั่นการท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้เชิงอาหาร กรณีศึกษากลุ่มจังหวัดภาค ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2. งานประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 11 “เครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาสานพลังประชารัฐ” ประจำปี พ.ศ. 2559. (หน้า 225 – 232). นครราชสีมา: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี.
 
จุฑาวุฒิ จันทรมาลี ศราวุฒิ พิมพ์วัน และนิพัฒน์ มานะกิจภิญโญ. (2559). โมบายแอพพลิเคชั่นควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าผ่านพีซีบีบอร์ด. งานการประชุมวิชาการระดับชาติ The 7th National Conference of Sri-Ayuntthaya Rajabhat University Group (NCSAG 2016). July 7 – 8, p.708 – p.712
 
ศรีวัลลภ สันทัด จุฑาวุฒิ จันทรมาลี และนิพัฒน์ มานะกิจภิญโญ. (2559). โปรแกรมประยุกต์เพื่อกระตุ้นความจำให้กับผู้ป่วยอัลไซเมอร์. งานการประชุมวิชาการระดับชาติ The 4th ASEAN Graduate Conference in Computing (AUC2), April 27 – 28, p.1381 – p.1387
 
ภูริช ไวคิด จุฑาวุฒิ จันทรมาลี และนิพัฒน์ มานะกิจภิญโญ. (2559). โมบายแอพพลิเคชั่นควบคุมและเฝ้าดูแปลงผักเกษตรพอเพียงผ่านพีซีบีบอร์ด. งานการประชุมวิชาการระดับชาติ The 4th ASEAN Graduate Conference in Computing (AUC2), April 27-28, p.1786 – p.1790. April 27 – 28, 2016.
 
ปเนต หมายมั่น. (2559). RFID กับการจัดการปัญหารถติด. ราชภัฏเพชรบูรณ์สาร. ปีที่ 18, เล่มที่ 2 (2559)
 
ณัฏฐา ผิวมา ปริศนา มัชฌิมา และ สายสุดา ปั้นตระกูล. (2559). แนวทางการพัฒนาสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต. วารสารปัญญาภิวัฒน์ 8(ฉบับพิเศษ), 234-247.

จุฑาวุฒิ จันทรมาลี ชวาลศักดิ์ เพชรจันทร์ฉาย และธรนินทร์ วิชาพาณิชย์. (2558). สื่อการเรียนการสอนทางคณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัยก้าวสู่การเป็นพลเมืองอาเซียนในรูปแบบเกมมัลติมีเดีย. งานการประชุมวิชาการระดับชาติ The 7th RMUTNC & 6th RMUTIC 2015. August 1 – 3, 2015
 
นัทพล พรหมนิล พรชัย นามวิชา และจุฑาวุฒิ จันทรมาลี. (2558). ผลกระทบทางสายตาสำหรับกลุ่มวัยรุ่นตอนปลายที่เล่นเกมติดต่อกันนาน กรณีศึกษาเกมฝันร้ายในบ้านมืด. รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ The SDU Science Researcher Day 2th 2015. July 3, 2015.
 
วิสัชชนา สุทาธรรม สรายุทธิ์ บุญเครอะ และจุฑาวุฒิ จันทรมาลี. (2558). การศึกษาผลกระทบการพัฒนาด้านจิตใจและพฤติกรรมของเด็กวัยรุ่นช่วงอายุ 18 – 21 ปี กับเกมเอาชีวิตให้รอดจากความตาย. งานการประชุมวิชาการระดับชาติ The SDU Science Researcher Day 2th 2015. July 3, 2015.
 
Wachana Khowfa Onsiri Silasai and Chatchada Kaewpruksapimon. (2015). QoS Based Service Selection in Cloud Environment: A Review in The International Journal of Soft Computing and Its Application. Vol. 7, No. 3, November 2015. P. 114 – 125
 
Wachana Khowfa Onsiri Silasai and Chatchada Kaewpruksapimon. (2015). A Review of QoS based Service Selection in Cloud Environment in The International Workshop on Big Data Analytics – Multi Strategy Learning Analytics for Big Data, Kuala Lumper, Malaysia. P.24
 
วัจนา ขาวฟ้า จีรภา เนียมฝอย และนิศารัตน์ เอกรักษา (2558). Healthy for You. การประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต: วันนักวิจัยวิทยาศาสตร์ 2558 ครั้งที่ 2. หน้า 32 – 33
 
วัจนา ขาวฟ้า และ นนทกร อนังคณกุล (2558). ระบบแนะสถานที่ท่องเที่ยวและการถ่ายภาพบนโทรศัพท์มือถือระบบปฏิบัติการ Android: Photo Guide. การประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต: วันนักวิจัยวิทยาศาสตร์ 2558 ครั้งที่ 2. หน้า 34 – 35
 
อรศิริ ศิลาสัย ปฏิพล ตปนียะกุล และ จิรกร แสนวิจิตร. (2558). Midi Staff. การประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต: วันนักวิจัยวิทยาศาสตร์ 2558 ครั้งที่ 2. หน้า 36 – 37
 
อรศิริ ศิลาสัย กรวิชญ์ เกลี้ยงมีศรี และ สุทธิพร สันติวิจิตรกุล. (2558). Smart Reminder: ระบบบันทึกการนัดหมายและการแจ้งเตือนบนโทรศัพท์มือถือระบบปฏิบัติการ Android. การประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต: วันนักวิจัยวิทยาศาสตร์ 2558 ครั้งที่ 2. หน้า 38 – 39
 
ณัฏฐา ผิวมา. (2558). การพัฒนาแบบจำลองพยากรณ์แนวโน้มการสมัครงานให้ตรงกับวุฒิการศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ โดยใช้โครงข่ายประสาทเทียม. วารสารปัญญาภิวัฒน์ 7(2), 1-16.

ชวาลศักดิ์ เพชรจันทร์ฉาย จุฑาวุฒิ จันทรมาลี และนภัสศรัณย์ ชัชวาลานนท์. (2557). การสำรวจการทำเมืองข้อมูลข้อคิดเห็นด้านภาพลักษณ์การท่องเที่ยว. งานการประชุมวิชาการระดับชาติ The 6th RMUTIC & 5th RMUTIC 2014. July 23 – 25, 2014.
 
นภัสศรัณย์ ชัชวาลานนท์ จุฑาวุฒิ จันทรมาลี และชวาลศักดิ์ เพชรจันทร์ฉาย. (2557). การศึกษาสภาพปัญหาการส่งเสริมการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติภูกระดึงของจังหวัดเพชรบูรณ์. งานการประชุมวิชาการระดับชาติ The 6th RMUTIC & 5th RMUTIC 2014. July 23 – 25, 2014.
 
สามศร อินนาค ดลใจ ฆารเรือง และ พิชญ์สินี พุทธิทวีศรี. (2557). เปิดมุมมองใหม่การท่องเที่ยวเกาะรัตนโกสินทร์เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน. การประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 งานศิลปวัฒนธรรม กรุงรัตนโกสินทร์ เพื่อพัฒนาท้องถิ่นไทย. วันที่ 20-21 พฤศจิกายน 2557 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร, น. 150-154.
 
จันทร์ตา คล้ายลายดอก และ พิชญ์สินี พุทธิทวีศรี. (2557). ระบบนำทางการท่องเที่ยวในจังหวัดราชบุรีบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์. การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 2 สร้างองค์ความรู้ มุ่งสู่อาเซียน. วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2557 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จังหวัดราชบุรี, น. 261-266.
 
วัจนา ขาวฟ้า และ อรศิริ ศิลาสัย. (2557). ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการทำโครงงานรายวิชาสัมมนางานวิจัยทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ของนักศึกษาหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์. การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 5. หน้า 18 – 19
 
Prisana Mutchima and Nattha Phiwma. (2014). SIMPLE Model of Using Social Networking for Information Services of University Libraries. International Conference on Social Science and Management (ICSSAM 2014), 7-9 May 2014, Kyoto, Japan.

วิชชา ฉิมพลี สุระสิทธิ์ ทรงม้า อรศิริ ศิลาสัย พิชญ์สินี พุทธิทวีศรี และ ดลใจ ฆาเรือง. (2555). การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์เพื่อการบริหารและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนโคกโคเฒ่า อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี. การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ การประชุมวิชาการบริหารการศึกษาสัมพันธ์ แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 34 และการประชุมวิชาการและแสดงผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3. วันที่ 22-23 มีนาคม 2555 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร, น. 434-435.
 
จิตรพัฒน์ อังสาชน วัจนา ขาวฟ้า อรศิริ ศิลาลัย และ สุวัจชัย กมลสันติโรจน์. (2555). มัคคุเทศก์เสมือนบนโทรศัพท์มือถือ. การประชุมวิชาการ งานวิจัย และพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 4. หน้า 290 – 295
 
Nattha Phiwma Prisana Mutchima and Parinya Sanguansat. (2012). A Music Information Retrieval Using Multiple Classifiers System. The First Asian Conference on Information Systems (ACIS 2012), 6 – 8 December 2012, Siem Reap, Cambodia).
 
Prisana Mutchima Nattha Phiwma and Parinya Sanguansat. (2012). Compressive Classifier for Sports Video Classification. The First Asian Conference on Information Systems (ACIS 2012), 6 -8 December 2012, Siem Reap, Cambodia).

บัณฑิตา สิวาพร พิชญ์สินี พุทธิทวีศรี และ สุวัจชัย กมลสันติโรจน์. (2554). สื่อการเรียนอิเลคทรอนิกส์อัจฉริยะสำหรับนักเรียนที่มีภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้สมาธิสั้น และออทิซึม. การประชุมวิชาการทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (CIT2011). วันที่ 26 – 28 มกราคม 2554 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา, น. 101 – 106.
 
นันทิชา สอนด้วง วรุณี รัตนประภา พิชญ์สินี พุทธิทวีศรี และ ชัชฎา แก้วพฤกษาพิมล. (2554). ระบบติดตามผลการเรียนรู้สำหรับเด็กออทิสติก. การประชุมทางวิชาการระดับชาติด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารเทศครั้งที่ 7 (NCCIT 2011). วันที่ 11 – 12 พฤษภาคม 2554 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, น. 55 – 60.
 
Banthita Sivaporn Onsiri Silasai Pichsinee Puttitaweesri and Suwatchai Kamonsantiroj. (2011). Intelligent E-Learning System for Students with LD, ADHD and Autism. The 7th International Conference on Computer and Information Technology (IC2IT 2011), on 11-12 May 2011 at King Mongkut’s University of Technology North Bangkok, Bangkok, Thailand, pp. 89-94.