การรับสมัคร :

1. การรับตรงร่วมกัน

2. การรับแบบ Admission

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า จากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง

2. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ระเบียบข้อบังคับการคัดเลือกของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

3.ในกรณีที่เป็นนักศึกษาต่างชาติที่สามารถพูด ฟัง อ่าน เขียน และเข้าใจภาษาไทยเป็นอย่างดี

สถานที่จัดการเรียนการสอน :

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (กรุงเทพฯ)

สนใจเข้าศึกษาและดูข้อมูลเพิ่มเติม  <<< คลิก >>>

แนะนำหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์