แนะนำหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์

การรับสมัคร :
1. รอบที่ 1 Portfolio
2. รอบที่ 3 Admission

 

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา :
1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า จากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
2. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ระเบียบข้อบังคับการคัดเลือกของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
3. ในกรณีที่เป็นนักศึกษาต่างชาติที่สามารถพูด ฟัง อ่าน เขียน และเข้าใจภาษาไทยเป็นอย่างดี

 

สถานที่จัดการเรียนการสอน : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (กรุงเทพฯ)

 

สนใจเข้าศึกษาและดูข้อมูลเพิ่มเติม  <<< คลิก >>>