การจัดการเรียนการสอนในปัจจุบัน ประกอบด้วย

1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ปรับปรุง พ.ศ. 2560)
2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ปรับปรุง พ.ศ. 2554)

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

1. นักเขียนโปรแกรม (Programmer)
2. พนักงานคอมพิวเตอร์ (Computer Technical Officer)
3. นักวิเคราะห์ระบบ (System Analyst)
4. ผู้บริหารเครือข่าย (Network Administrator)
5. ผู้บริหารฐานข้อมูล (Database Administrator)
6. นักออกแบบเครือข่าย (Network Designer)
7. นักออกแบบฐานข้อมูล (Database Designer)
8. ผู้ประสานงานโครงการซอฟต์แวร์ (Software Project Coordinator)
9. นักออกแบบเว็บ (Web Designer).